Insecten in Nood strijdt op 3 vakgebieden.

 • Juridisch: Waar nodig voeren wij processen tegen de staat. Tot aan het Europees Hof toe. Maar ook bij producenten en gebruikers van gifstoffen, producenten en verkopers van voedsel met gifstoffen eisen wij hun verantwoordelijkheid op.
 • Politiek: Wij bestoken de politiek, de Tweede Kamer is de plaats waar wetten en regels vastgesteld worden. Wij zetten supermarktketens onder druk om geen giftig voedsel meer te verkopen. Wij klagen banken aan die gif-gebruikers financieren.
 • Maatschappelijk: Wij steunen initiatieven o.a. voor natuurherstel en ecologisch verantwoorde consumptie, het vlinder- en bij-vriendelijk inrichten van tuinen en parken en de invoering van ecologische landbouw.

Welke strijd leveren wij op juridisch vlak?

Waar nodig voeren wij processen tegen de staat. Tot aan het Europees Hof toe. Maar ook bij producenten en gebruikers van gifstoffen, producenten en verkopers van voedsel met gifstoffen eisen wij hun verantwoordelijkheid op. Dat doen we op basis van internationale verdragen, internationale en nationale wetgeving, provinciaal beleid. Daarbij kijken we naar natuurbelang, gezond leefmilieu en volksgezondheid.

 

Universele verklaring van de Rechten van de Mens:

Art. 25 – Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin.

Grondwet Koninkrijk der Nederlanden:

Art 11 – Onaantastbaarheid lichaam: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Art 21 – Milieu: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Art. 22 – Volksgezondheid; 22.1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

Een gezond leefmilieu en een goede gezondheid zijn mensenrechten. Daar heeft ook Nederland zijn handtekening onder gezet. In onze grondwet zijn bovendien zeker drie artikelen rechtstreeks van toepassing:

 • Onaantastbaarheid van het lichaam betekent in ieder geval ook dat je mensen niet mag vergiftigen.
 • Bescherming van het leefmilieu: de overheid zou er toch voor moeten zorgen dat er niet te pas en te onpas insecticiden en andere chemicaliën in enorme hoeveelheden in ons leefmilieu terecht komen. In stand houden van biodiversiteit en ecologisch evenwicht dienen overheids-prioriteiten te zijn.
 • Bevordering van de volksgezondheid zou toch minimaal moeten betekenen dat pesticiden niet via ons voedsel of andere wegen in ons lichaam terecht komen.

Het is in Nederland juridisch gezien niet eenvoudig om een beroep te doen op Mensenrechten en de Grondwet. Vreemd maar waar. Onze juristen kunnen een beroep doen op onder andere:

 • De Wet Natuurbescherming.
 • De Omgevingswet.
 • Allerlei Provinciale regelgeving.
 • Regelgeving Natura 2000-gebiedenDE Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
 • De EU-Richtlijn 2009/128/EG betreffende duurzaam gebruik van pesticiden heeft zg. decentrale relevantie (wordt herzien met strengere normen).
 • EU-Verordening 1107/2009/EG betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
 • EU-Verordening 528/2012/EU betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
 • EU-Verordening 1185/2009/EG betreffende statistieken over pesticiden
 • EU-Verordening 396/2005/EG tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong (gewijzigd door 1127/2014)
 • In Nederland uitgewerkt in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • Regels voor het toepassen daarvan: Activiteitenbesluit milieubeheer.
 • En ook de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

En dit is niet uitputtend. Je begrijpt: daar hebben ze een hele kluif zo niet een dagtaak aan. Klaag je mee aan? Als donateur van Insecten in Nood!

Back To Top